Giao lưu tác giả Nguyễn Hùng Lân (“Dũng sĩ Hesman”)